các trang cược nhà nước

15/03/2023

Thi online ngày 21.03.2023

• Môn thi: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài

15/03/2023

Thi online ngày 20.03.2023

• Môn thi: PHẨU THUẬT NGOẠI KHOA (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: SINH LÝ BỆNH (60 phút – Tự luận) • Lớp:…

13/10/2022

Thi online ngày 16.10.2022

• Môn thi: TỔNG QUAN DU LỊCH (60 phút – Tự luận) • Lớp: K14-CBMA-A1, K1-CCBMA-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: GIẢI PHẨU SINH LÝ (90 phút – Tự…

14/09/2022

Thi online ngày 18.09.2022

• Môn thi: TÂM LÝ DU KHÁCH (60 phút – Tự luận) • Lớp: K13-CBMA-A2, K13-CBMA-A4, K14-CBMA-B1, K14-CBMA-A2, K15-CBMA-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: LUẬT THÚ Y (60 phút –…

05/08/2022

Thi online ngày 05.08.2022

• Môn thi: THƯƠNG PHẨM HÀNG THỰC PHẨM (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K13-CBMA-A2, K14-CBMA-A1, K14-CBMA-A2, K14-CBMA-B1, K1-CCBMA-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG…

04/08/2022

Thi online ngày 04.08.2022

• Môn thi: VĂN HOÁ ẨM THỰC (60 phút – Tự luận) • Lớp: K13-CBMA-A2, K14-CBMA-A2, K14-CBMA-B1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM (60…

03/08/2022

Thi online ngày 03.08.2022

• Môn thi: PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A1, K1-CĐI-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN (60 phút…

02/08/2022

Thi online ngày 02.08.2022

• Môn thi: KIỂM NGHIỆM THÚ SẢN (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: SINH LÝ BỆNH (60 phút – Tự luận) • Lớp:…

01/08/2022

Thi online ngày 01.08.2022

• Môn thi: HOÁ DƯỢC (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K1-CDS-A1, K1-CDS-A2, K1-CDS-A4 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: DƯỢC LÂM SÀNG (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp:…

30/07/2022

Thi online ngày 31.07.2022

• Môn thi: GIẢI PHẨU SINH LÝ (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A3 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: VI SINH KÝ SINH (60 phút – Tự luận) • Lớp:…