Tiếng Anh lễ tân nhà hàng – khách sạn

Ngày đăng: 18-03-2019


Tên ngành, nghề: TIẾNG ANH LỄ TÂN NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN

Mã ngành, nghề: 5220218

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 1-2 năm

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG: TIẾNG ANH LỄ TÂN NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung:

– Đào tạo học sinh thực hành ngành Tiếng Anh có khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh trong công việc và giao tiếp. Năng lực ngoại ngữ đạt trình độ bậc 4, khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

– Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới và hội nhập của đất nước; có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt

2. Mục tiêu cụ thể:

– Kiến thức:

+ Nắm vững kiến thức xã hội và nhân văn đại cương làm nền tảng cho việc học tập ngôn ngữ tiếng Anh;

+ Nắm vững kiến thức về bản chất và đặc điểm của ngôn ngữ;

+ Áp dụng được kiến thức ở trình độ nâng cao về các bình diện ngôn ngữ (hệ thống ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) tiếng Anh cũng như tiếng Việt;

+ Hiểu được văn hoá Việt Nam và một số nước nói tiếng Anh trên thế giới, kiến thức về giao thoa văn hoá trong môi trường nói tiếng Anh;

+ Phát triển và hoàn thiện được nghiệp vụ để làm việc có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn;

+ Rèn luyện và xây dựng được kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng Anh.

– Kỹ năng:

+ Sử dụng được các kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) ở trình độ nâng cao để phục vụ mục đích nghề nghiệp;

+ Sử dụng được công cụ kỹ thuật, công nghệ và phương tiện truyền thông hiện đại phục vụ công việc chuyên môn và học tập;

+ Rèn luyện và phát triển được kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc đa văn hoá, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý thông tin, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề trong giao tiếp;

+ Xây dựng được kỹ năng học tập và tư duy khoa học để tiếp tục tự bồi dưỡng, trau dồi, nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tiếp tục học lên trình độ cao hơn;

+ Phát triển được khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, khả năng sáng tạo.

– Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nắm vững được chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh;

+ Hiểu biết pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc;

+ Có ý thức tích cực, chủ động phòng ngừa vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng Cử nhân thực hành ngành Tiếng Anh, có thể làm việc tại các vị trí sau:

– Giáo viên Tiếng Anh;

– Thông dịch viên;

– Biên dịch viên;

– Điều phối viên;

– Nhân viên lễ tân;

– Hướng dẫn viên du lịch bằng tiếng Anh;

– Nhân viên làm việc trong các ngành dịch vụ và thương mại;

– Trợ lý cho các trưởng bộ phận;

– Trợ lý giám đốc trong các tổ chức trong nước, quốc tế hoặc công ty liên doanh;…