Văn thư hành chính

Ngày đăng: 28-11-2018


Tên ngành, nghề: VĂN THƯ HÀNH CHÍNH    

Mã ngành, nghề: 5320301

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 1-2 năm

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG: VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

1. Mục tiêu chung:

Đào tạo Kỹ thuật viên Văn thư Hành chính trình độ trung cấp có kiến thức khoa học cơ bản, có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn, có lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao và tác phong thận trọng, chính xác; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực hành chính, văn thư, lưu trữ.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Về kiến thức:

– Trình bày được những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ hành chính văn phòng như: Quy trình và kỹ thuật soạn thảo văn bản; thu thập, xử lý và cung cấp thông tin có hiệu quả  phục vụ  cho cơ quan và lãnh đạo.

– Trình bày được phương pháp tổ chức bố trí sắp xếp các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của văn phòng.

– Trình bày được tính năng, công dụng và cách sử dụng của các thiết bị văn phòng hiện  đại và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng.

b) Về kỹ năng:

– Soạn thảo được các loại văn bản hành chính thông dụng; tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho cơ quan và lãnh  đạo.

– Có khả năng giúp lãnh đạo cơ quan xây dựng, ban hành và quản lý chương trình, kế hoạch công tác, quản lý cơ sở vật chất của cơ quan.

– Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng và phần mềm trong công tác văn phòng.

c) Về thái độ:

Người học nhận thức được vị trí trách nhiệm của mình đối với công việc được giao trước tập thể, pháp luật và chấp hành tốt các nội quy, quy chế tại nơi làm việc; có tính trung thực, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và say mê với công việc; có ý th ức tổ chức kỷ luật và phong cách làm việc hiện đại, tỷ mỷ, chính xác; tuân thủ các quy  định về bảo mật; luôn có ý thức vươn lên và sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành cán sự thực hiện chuyên môn nghiệp vụ hành chính văn phòng  được cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp có khả năng thực hiện được các nhiệm vụ cụ thể như: Soạn thảo văn bản hành chính, nghiệp vụ văn thư, nghiệp vụ lưu trữ, nghiệp vụ thư ký tại các cơ quan, tổ  chức.