Công khai các điều kiện đảm bảo phục vụ hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Ngày đăng: 22-01-2021


Căn cứ Công văn số 1857/TCGDNN-PCTT ngày 17/8/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

các trang cược nhà nước – Huế báo cáo công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp như sau: