Khoa Kinh tế – Quản trị

Ngày đăng: 22-06-2022


1. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

– Khoa Kinh tế – Quản trị là đơn vị quản lý hành chính cơ sở trực thuộc các trang cược nhà nước – Huế hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quy định và yêu cầu phát triển của Nhà trường;

– Khoa chuyên trách các nghiệp vụ thuộc lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực liên quan đến ngành nghề đào tạo; đồng thời, quản lý hành chính và phối hợp tác nghiệp với các đơn vị khác trong Công ty và Nhà trường.

2. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

2.1. Công tác giảng dạy

– Lên kế hoạch giảng dạy, học tập, nội dung môn học; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, bài giảng cho các môn học liên quan đến chuyên ngành Kinh tế theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và quy định của Nhà trường;

– Tổ chức, quản lý quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch của Nhà trường;

– Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo chuyên ngành Sư phạm và các môn cơ bản;

– Nghiên cứu, đổi mới phương pháp dạy – học, nghiên cứu, đề xuất thêm bớt các môn học do Nhà trường quy định nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

2.2. Công tác nghiên cứu khoa học

– Tổ chức hội thảo chuyên môn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và phương pháp nghiên cứu, giảng dạy;

– Triển khai nghiên cứu khoa học và viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên các báo, tạp chí trong và ngoài nước;

– Tổ chức và quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn của khoa;

– Đề xuất các phương hướng, biện pháp hợp tác với các tổ chức khác để phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo;

– Đề xuất khen thưởng các công trình nghiên cứu/ sáng kiến khoa học có giá trị, đề xuất áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, giảng dạy và học tập;

– Tổ chức biên soạn giáo trình môn học, tài liệu tham khảo, hướng dẫn học tập được lãnh đạo trường phê duyệt;

– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên trực thuộc khoa.

2.3. Công tác quản lý hành chính về đào tạo

– Quản lý chuyên môn, chế độ làm việc của giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa và giáo viên thỉnh giảng theo phân công của Hiệu trưởng;

– Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các tác vụ về tuyển sinh, đào tạo, tốt nghiệp; xét cấp học bổng, miễn giảm học phí, xét kết quả rèn luyện, xét cấp danh hiệu cho cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh, khen thưởng và kỷ luật;

– Thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ với các đơn vị trong và ngoài hệ thống để thực hiện mục tiêu và nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển các hoạt động khoa học;

– Lập kế hoạch và tham mưu cho Nhà trường trong việc chuẩn bị trang thiết bị giảng dạy;

– Tổ chức hội nghị khoa để tổng kết năm học và quyết định phương hướng năm học mới trên cơ sở kế hoạch chung của Nhà trường;

– Quản lý, sử dụng và bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản, thiết bị của khoa.

2.4. Công tác tổ chức và quản lý nhân sự

– Tham mưu và đề xuất với Nhà trường thành lập bộ môn/tổ bộ môn phù hợp với đặc thù hoạt động, quy mô đào tạo của khoa;

– Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đề xuất tuyển dụng, sử dụng nhân sự theo nhu cầu hoạt động của khoa;

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học;

– Tổ chức đánh giá giáo viên, cán bộ, nhân viên trong khoa; đề xuất khen thưởng, kỷ luật, tiền lương và chế độ khác đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên;

– Đề xuất, cử giáo viên, cán bộ, nhân viên tham dự hội nghị, hội thảo, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…