Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên và đảm bảo chất lượng

Ngày đăng: 29-06-2017


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

* Quản lý chương trình đào tạo

– Phối hợp với các Khoa/Bộ môn xây dựng, cải tiến mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần.

– Hỗ trợ các Khoa/Bộ môn xây dựng đề án và thực hiện các thủ tục mở ngành/loại hình đào tạo.

– Quản lý tập trung các chương trình đào tạo vào phần mềm chuyên dụng, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch đào tạo trong toàn trường.

* Quản lý kế hoạch đào tạo

– Xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo chung của năm học.

– Phối hợp với các Khoa/Bộ môn lập kế hoạch giảng dạy cho từng học kỳ.

– Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện lịch trình giảng dạy – học tập, thời khóa biểu.

* Quản lý kế hoạch thi học phần

– Xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi kết thúc học phần trong từng học kỳ.

– Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các công đoạn của kỳ thi kết thúc học phần như: ra đề thi, nhân bản, lưu trữ, bảo mật đề thi; công tác tổ chức coi thi; chấm thi và lưu trữ bài thi.

– Phối hợp với các Khoa/Bộ môn tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống ngân hàng câu hỏi thi cho từng học phần.

* Xử lý học vụ

– Quản lý điểm học phần

– Thực hiện xét miễn giảm học phần, chuyển điểm.

– Tổ chức thực hiện công tác xử lý học vụ theo học kỳ, năm học.

– Cấp bảng điểm học tập, chứng nhận tốt nghiệp, các loại giấy xác nhận liên quan đến quá trình đào tạo cho sinh viên.

– Thực hiện giải quyết cho sinh viên nghỉ học tạm thời, thôi học, trở lại học, chuyển hệ, chuyển ngành, chuyển trường.

– Xét điều kiện công nhận tốt nghiệp, lập danh sách và ra các quyết định công nhận tốt nghiệp.

* Quản lý văn bằng tốt nghiệp

– Thực hiện việc in bằng tốt nghiệp.

– Tổ chức cấp phát văn bằng cho sinh viên tốt nghiệp.

– Thực hiện việc quản lý, trích lục, xác nhận văn bằng.

* Công tác giáo dục, quản lý học sinh, sinh viên

– Triển khai và thực hiện các văn bản, qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo về công tác HSSV. Xác nhận chế độ chính sách của nhà nước qui định đối với học sinh, sinh viên về học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, tín dụng và chế độ khác liên quan đến học sinh.

– Theo dõi, kiểm tra học sinh, sinh viên trong việc chấp hành các quy định về học tập và rèn luyện. Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên, xếp loại hạnh kiểm từng học kỳ, năm học và toàn khóa.

– Quản lý hồ sơ của học sinh, sinh viên sau khi nhập học.

– Thực hiện tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Công tác tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng

– Tìm kiếm cơ hội việc làm cho học sinh và thống kê học sinh sau khi ra trường đã có việc làm để có định hướng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực.

– Khai thác, tham mưu ký kết các chương trình liên kết đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực theo yêu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp.

– Đăng thông tin tuyển dụng của các đối tác, thông báo tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp lên Website của trường.

– Tổ chức đào tạo kỹ năng cho các lớp ngắn hạn.

* Quan hệ quốc tế, xuất khẩu lao động và Du học

– Xây dựng và thực hiện các kế hoạch về công tác xuất khẩu nguồn nhân lực và du học; giới thiệu và tư vấn các ngành nghề đào tạo phù hợp cho học sinh đăng ký xuất khẩu lao động và du học.

– Tìm kiếm các cơ hội hợp tác và giao lưu văn hóa với các đơn vị bạn, doanh nghiệp; hợp tác với các đơn vị nước ngoài, xây dựng các mô hình liên kết đào tạo; cung cấp thông tin và tư vấn du học cho học sinh, sinh viên trong và ngoài trường.

Điện thoại: (0234) 381 9377