Phòng Tài chính – Kế toán

Ngày đăng: 29-06-2017


I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Phòng Tài chính – Kế toán là đơn vị chức năng trực thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Âu Lạc, hoạt động theo Điệu lệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Âu Lạc theo chủ trương, chính sách và chiến lược phát triển của Công ty.

Tham mưu cho Ban điều hành Công ty trong lĩnh vực quản lý tài chính, thực hiện công tác tài chính, kế toán đối với các hoạt động của Công ty và các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tham mưu Ban điều hành trong việc:

– Xây dựng Kế hoạch ngân sách hàng năm theo chỉ đạo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

– Phân tích thông tin, số liệu kế toán, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Công ty.

2. Thực hiện công tác tài chính:

– Thu và quản lý các nguồn thu;

– Thanh toán các khoản chi;

– Kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu-chi, kế hoạch ngân sách của từng đơn vị, tình hình thực hiện tiêu chuẩn định mức của công ty nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí của Công ty theo quy định, đúng mục đích và cso hiệu quả.

– Thu thập, xử lý thông tin số liệu kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

– Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo thống kê khác.

3. Thực hiện các công việc khác:

– Phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

– Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán theo quy định.

– Phối hợp thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra thuế, chế độ kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập.

– Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị của toàn công ty. Tham gia kiểm kê, kiểm tra định kỳ hay bất thường tài sản cố định theo yêu cầu quản lý. Theo dõi việc sửa chữa, nâng cấp đổi mới tài sản cố định, giá trị hao mòn tài sản cố định, phân tích tình hình sử dụng cố định.

– Tổ chức thực hiện và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, chính sách tài chính quy định.

– Chủ trì hoặc phối hợp, tham gia với các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban điều hành.

– Thực hiện các báo cáo theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Điện thoại: (0234) 381 7219