Phòng Tuyển sinh – Truyền thông

Ngày đăng: 29-06-2017


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Công tác Tuyển sinh:

– Lập và triển khai thực hiện kế hoạch công tác tuyển sinh hệ chính quy định kỳ hàng năm.

– Đề xuất và chủ trì triển khai các phương án tuyển sinh, biện pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh các năm.

– Thu nhận hồ sơ dự tuyển; tổng hợp, báo cáo dữ liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh định kỳ và đột xuất; lưu trữ hồ sơ xét tuyển các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.

– Chuẩn bị đầy đủ mọi thủ tục, hồ sơ hành chính phục vụ công tác tuyển sinh theo đúng quy chế, quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo; lưu trữ hồ sơ hành chính các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.

– Tổ chức các ngày hội tuyển sinh do các đơn vị tổ chức.

– Liên hệ với các đơn vị bên ngoài để tổ chức tuyên truyền, quảng bá, tuyển sinh của Nhà trường

2. Công tác truyền thông:

– Lên kế hoạch và thực hiện công tác truyền thông trên tất cả các kênh online và các kênh truyền thông truyền thống: báo in, truyền hình và công tác truyền thông offline thông qua việc tổ chức các sự kiện,.. phục vụ cho công tác tuyển sinh Nhà trường.

– Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông phục vụ công tác tuyển sinh, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Nhà trường.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động quảng cáo thương hiệu của Nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Phối hợp với Phòng Công tác HS-SV và giáo viên chủ nhiệm các lớp tại tất cả các cơ sở của trường để thông tin về các hệ đào tạo trong trường và các hệ đào tạo liên kết.

Điện thoại: (0234) 382 2105 – Email: [email protected]